Leny BERAUD

Leny BERAUD

Traduktor

Mayad nga pag-abot sa akun web page!

Nakabuul takun kang diploma nga BS in Accountancy sa Unibersidad kang Pilipinas (UP) kang 1999. Part-time takun nga nag-obra bilang sales represantative kang Express Telecom halin kang 1996 hasta 1998. Kang 1999, nag-obra takun sa Blaze Computer Systems kag amo man sa RVM Horizons International, Inc. bilang I.T. Consultant. Ang akun bana sara ka self-employed (independente nga negosyante), kag nagabulig takun kana, labi na gid sa traduksiyon.

Ginbata takun nga may amay nga Karay-a (nga naghambal kang Kinaray-a kag Hiligaynon) kag may iloy nga Ilongga (nga naghambal kang Hiligaynon – ginatawag man nga Ilonggo – nga tana man ang akun maestra sa Ingles kag Tagalog sa balay). Parehas kang karakuun kang mga Pilipino nga kabataan, nagapanalaytay kanakun ang kultura kag lenguahe nga Ingles kag Tagalog. Ang Filipino (Tagalog) kag Ingles ang darwa ka nasyunal kag opisyal nga lenguahe kang Pilipinas nga akun gina-usar kag ginatun-an halin pa kang 2 pa lang takun ka tuig. Dugang pa rudya, ang Ingles kag Filipino (ukon Tagalog) lamang ang mga lenguahe nga gin-usar sa pagtudlo sa akun mga eskuwelahan sa Pilipinas – bukot Hiligaynon. Amo dya ang rason kung nga-a Ingles kag Tagalog ang akun pinakadominante nga mga lenguahe.

Sa sulod kang pito ka tuig, nagtudlo takun kang Ingles sa mga Koreano/a sa Pilipinas kag amo man sa Korea. Nadiskobre nakun ang traduksiyon kaupod kang akun bana, paagi sa mga multilinggwal nga mga website nga amun gin-obra. Daku gid ang ngangin interes nakun sa traduksiyon. Kag tungod kang kinahanglanon kang sara ka medical research institute, amat-amat takun nga nangin eksperto sa kadya nga maanyag nga larangan.

I-klik rudya para makita ang akon CV/Résumé

Nagasunod sa CSS Conformité XHTML 1.1 Nagasunod sa istandard Babaw kang pahina Puluy-anInformaticsTraduksiyonDokumentasyonSari-sari
Puluy-anLeny