Mga Lenguahe

Bukot tanan nga pahina na-translate sa iba nga lenguahe. Ang mga pahina lamang nga may koneksiyon sa amun mga serbisyo sa translation amo ang na-translate. Gin-translate ang iba nga mga pahina tungod sa anda nga unibersalidad sa internet.

Dugang pa rudya, halos sa tanan nga tiyempo, handa ang mga pahina sa ginhalinan nga lenguahe (source language) bag-o tanda i-translate. tungod kadya, indi run kinahanglan nga maghulat pa kang translation bag-o dya ipakita sa internet.

Pero bisan sa ano pa nga kaso, inyo makita ang mga pahina nga wara na-translate sa iba nga lenguahe sa Pranses ukon sa Ingles lamang samtang padayun tanda nga ipakita sa lenguahe nga inyo ginpili. Amo kara nga kun sa Ingles ang ginabasa ninyo sa amun website, kag may bag-o kami nga pahina nga gin-upload ukon ginbutang online nga sa lenguahe nga Pranses lang, amo lang dya ang inyo makita (sa Pranses lang). Pero sa Ingles run ang masunod nga mga pahina nga inyo bisitahon

Malip-ot nga mensahe parti sa mga lenguahe

Makita ninyo rudya ang pila ka mga pahina nga nakasulat sa mga lenguahe nga gina-usar kang amun nga mga serbisyo sa pag-translate.

Pranses

Natural lang nga importante dya tungod rudya sa France ang aktibidad kang amun negosyo!

Ingles

Hindi lang tungod kay sara dya sa mga lenguahe nga ginausar kang amun mga serbisyo sa pag-translate, kundi tungod man kay unibersal dya nga lenguahe sa informatics (sara lang ka mga rason).

Tagalog / Filipino

Wara man kang ginatindugan nga posisyon sa debate sa Tagalog vs. Filipino, kun-on ta lang nga ang Tagalog amo ang lenguahe sa Manila kag amo ang nasyunal nga lenguahe kang Pilipinas. Pero, Filipino ang opisyal nga tawag sa nasyunal nga lenguahe.

Duro pa nga matun-an parti sa Tagalog sa Wikipedia.

Hiligaynon / Ilonggo

Mga 7 ka milyon ang nagahambal kang Hiligaynon sa Pilipinas. Dugang pa rudya, mga 4 ka milyon ang nagahambal kang Hiligaynon bilang ikarwa ukon ikatatlo nanda nga lenguahe.

Amo diya ang linngguwahe kang mga Ilonggo, nga ginahambal sa probinsiya kang Iloilo sa isla kang Panay kag sa Negros Occidental. Amo dya ang ikatlo nga lenguahe ka Pilipinas base sa karakuon kang nagahambal kadya.

Duro pa nga matun-an parti sa Hiligaynon sa Wikipedia.

Kinaray-a

Amo dya ang lenguahe kang mga Karay-a nga mayor nga ginahambal sa probinsiya kang Antique sa isla kang Panay.

Duro pa nga matun-an parti sa Kinaray-a sa Wikipedia kag makabati tinyo kang Kinaray-a nga musika kag makakita kang iba pa nga impormasyon sa kinaray-a.com.

Nagasunod sa CSS Conformité XHTML 1.1 Nagasunod sa istandard Babaw kang pahina Puluy-anInformaticsTraduksiyonDokumentasyonSari-sari
Mga Lenguahe